Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

EH 183

Beschrijving

EH 183 is een injectiehulpstof welke wij voorheen leverden onder de naam Tricosal 183 en welke toegepast kan worden voor het vervaardigen van hoogwaardige injectiemortels overeenkomstig EN 934-4:T2 voor het constructief injecteren van voorspankanalen , groutankers, maar ook  voor het vullen van holle ruimten onder  bijvoorbeeld betonplaten, betonconstructies e.d., alsmede het stabiliseren van de bodemgesteltheid, het vullen/injecteren van spouwmuren etc. Door de injectiehulpstof EH 183 verkrijgt de aangemaakte injectiemortel veel gunstiger vloei- eigenschappen en hogere sterkte-ontwikkeling, vermindert het ontstaan van bleeding en reduceert de waterbehoefte en compenseerd de plastische krimp. EH 183 wordt al decennia lang over de gehele wereld met zeer veel succes door vele rijks- en overheidsinstanties, ingenieursburo’s, bouwbedrijven etc voorgeschreven en toegepast. 

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Injecteren van voorspankanalen.
 • Injecteren van losliggende vloeren
 • Injecteren van groutankers
 • Bodeminjecties
 • Injecteren/stabiliseren van betonconstructies
 • Injecteren van spouwmuren
 • Vermindert het ontstaan van bleeding
 • Vermindert de waterbehoefte
 • Verbetert het vloeivermogen
 • Geringe vertraging om ook lange voorspankanalen te kunnen injecteren
 • De minimale waterdosering verlaagt de porositeit van de mortel en verhoogt de resistentie
 • De dichtere homogeniteit van de injectiemortel beschermt de wapening tegen corrosie
Opslag en Verpakking
0,5 kg zakjes, verpakt in dozen van 25 kg of per 25 kg verpakking in zakken en 750 kg per pallet- Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 24 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Werking
De werking van de EH hulpstof is van meerdere faktoren afhankelijk, zoals plaatselijke omstandigheden (weer, luchtvochtigheid, etc.); kwaliteit, merk, soort en ouderdom van het toegepaste cement; water-cementfaktor; morteltemperatuur; etc. De verhardingstijd kan licht fluktueren, afhankelijk van bovengenoemde omstandigheden. In het algemeen is de verwerkingstijd echter zodanig, dat ook het compleet afvullen van zeer lange voorspankanalen mogelijk is, terwijl ook het na-injecteren geen probleem vormt. De toegelaten hoeveelheid mag 0,2 gram en hoogstens 20 g per kg cement bedragen, aanbevolen wordt 10 g per kg cement.
Gebruiksaanwijzing
EH 183 kan alleen met portlandcement gemengd worden die voldoet aan de eisen NEN 3550 en een minimale sterkteklasse van 32.5.
Het verdient aanbeveling de injectiemortel met een colloidaal menger aan te maken.De grondstoffen moeten vooraf zorgvuldig afgewogen worden. De aanbevolen doseer volgorde is water/cement/Betec injectiehulpstof 183.
Vervolgens het geheel minimaal 4 minuten intensief mengen, bij hoge temperaturen de mortel niet te lang mengen, anders stijft de mortel te snel aan en is niet goed meer te verwerken.Om ontmenging te voorkomen dient het materiaal in beweging gehouden te worden en binnen een half uur na aanmaak verwerkt te worden.Voor elke toepassing van de injectiemortel dient de mengselsamenstelling en de manier van injecteren aan een geschiktheidsonderzoek onderworpen te worden, u kunt hiervoor ook onze technische dienst raadplegen.
Artikelcode EH 183
Type materiaal poeder
Homogeniteit homogeen (Din V 20000-101,annex A)
Toevoeging EH (injectiehulpstof)
Minimaal/maximaal toegelaten dosering [g/kg]1 0,2 tot 20
Aanbevolen toevoeging (g/kg)1 10
(overdosering en koele weersomstandigheden zorgen voor uithardingsvertraging)  
Voor voorgespannen beton toelaatbaar DIN 4227 deel 5
(geschiktheidstest voor toepassing is aan te bevelen)  
Kleur licht bruin
Fysiologisch kan huid en oog irritaties veroorzaken ( zie veiligheidsrapport)
Oplosbaarheid in water
Schudgewicht [kg/dm³] 0.92
Chloridegehalte [%] < 0.01 (te verwaarlozen)
pH-waarde ca.7.5
1 = t.o.v. cementgewicht Testrapporten EH injectiehulpstof is een toevoeging voor beton, en is door het instituut voor Bouwtechniek in Berlijn toegelaten. EH 181/183 injectiehulpstof voldoet overeenkomstig de eisen van "Richtlijnen voor de toewijzing van onderzoekskenmerken voor betontoevoegingen"(Duitse richtlijn: PA V II-6/110.1).
Certificaten: EN 934-4
Download: NDoP_EH183_DEYS-1942-02-NL

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.