Deys Betontechniek Nederland BV
Gelreweg 5, 3843 AN Harderwijk
Postbus 330, 3840 AH Harderwijk
http://www.deys.nl

Telephone +31 (0)341 41 51 48
(24 hr / day)
Fax (0341) 42 54 90
info@deys.nl

BETEC 322 HOZ

Beschrijving

BETEC 322 HOZ is een krimparme, kunststofgemodificeerde en kunststofvezel versterkte reparatiemortel op basis van hoogovencement. Deze mortel is ook uitermate geschikt voor handmatig uit te voeren reparaties [pcc] alsmede het nat-spuit systeem.

322 HOZ is toegelaten voor drinkwaterinstallaties zie rapport.

Download PDF “test rapport Hygiene Instituut” voor Informatie

Typekorrelopbouw [mm] 
322 HOZ0-2 
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Betonreparaties aan bruggen, viadukten, tunnels
 • Betonreparaties in de offshore
 • Betonreparaties aan schoorstenen
 • Betonreparaties in de chemie- en petrochemie
 • Betonreparaties bij rioolwaterzuiveringsinstallaties
 • Kanten klare 1-component kunststof gemodificeerde en vezelversterkte mortel, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Zeer eenvoudig af te werken
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Goede aanvangsen eindsterkten.
 • Vorst-en dooizoutbestendig
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevat geen aluminiumcement
 • Voldoen aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olieen vetbestendig
 • Zeer lage terugslag
 • Door de natspuittechniek wordt een zeer goede verdichting van de mortel bereikt
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Natspuitsysteem met D200 groutautomaat
BETEC 031 primer;
BETEC 311/ 322(HOZ)/ 330;
Artikelcode322 HOZ
Mortelsoorttroffelmortel
Morteltype [mm]2
Laagdikte [mm] 
 • 1 laag (SPCC II)10-20/ 10-40
 • 1 laag (SPCC III)10-30/ 10-60
Wachttijd tussen te spuiten lagen (min/max) 
 • 10°C90-180
 • 20°C60-150
 • 30°C30-120
SterkteklasseK50
Milieuklassexo t/m xa3
ToepassingsklasseRC3
Uitdrogingskrimp [mm/m] 
 • na 7 dagen0.4
 • na 91 dagen< 1.2
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken) 
Waterindringing [mm/m]< 10 mm
Vorsten dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm²]< 0.4
Carbonatatiediepte (91 dagen) [mm]< 2
Gehalte aan halogenen [%]< 0.05
Thermisch uitzettings coëfficient [°C]< 15 x 10-6
PolymeerAlkalisch bestendig (verzeept niet)
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorminggeen
Min. verwerkingstemperatuur ** [°C]5
Max. verwerkingstemperatuur [°C]35
Rel. vochtigheid ondergrondmatvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²]>2
WaterdoseringZie voorzijde verpakking
Polymeergehalte [%] m/m< 20
Luchtgehalte [%]ca. 5.0
E-module [N/mm²]38500
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³]1930
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³]2.09
Druksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag10.0
 • 3 dagen31.0
 • 7 dagen55.2
 • 28 dagen60.0
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag3.5
 • 3 dagen5.5
 • 7 dagen6.8
 • 28 dagen7.3
  
1SPCC II: verwerking boven het hoofd / SPCC III: verwerking op loodrechte constructies. 

Voldoet aan eisen CUR aanbeveling 54 Opmerking: bij gedeeltelijke uitsparingen kunnen laagdikten tot 50 mm in één keer gespoten worden.

Verwerkingsadvies

Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]

Voorbehandeling van de ondergrond
De minerale ondergrond dient voor het aanbrengen van de BETEC reparatiemortel te worden vrijgemaakt van cementhuid, vuil, vet, olie, stof, curing compound, verfresten, losse delen en andere verontreinigingen.
De ondergrond dient dusdanig te worden opgeruwd, zodat een goede hechting wordt verkregen. Het opruwen en verwijderen van de cementhuid op de minerale ondergrond kan door middel van mechanische bewerkingen zoals hogedruk waterstralen, zwaar gritstralen, boucharderen, frezen of hakken (pneumatisch, elektrisch, handmatig).
De minerale ondergrond dient vorstvrij te zijn!

Voorbevochtiging van de ondergrond
Bij een sterk zuigende ondergrond dient men geruime tijd voor het aanbrengen van de reparatiematerialen, de ondergrond met schoon leidingwater goed te bevochtigen totdat deze geen water meer opneemt. Bij het aanbrengen van de reparatiemortel mag de ondergrond niet waterafstotend (glanzend nat) zijn; dit vermindert de kleef. Indien de ondergrond nog te sterk zuigend is, zal door de lage water-cementfaktor het hechtvlak verbranden.
Als extra hechtlaag, zijn er afhankelijk van het oppervlak en toepassingsgebied, diverse mogelijkheden; raadpleeg hierover onze technische dienst.

Mengen

 • Wij adviseren het toepassen van een maatbeker teneinde de juiste mortel samenstelling te verkrijgen
 • Geen extra water toevoegen op een later tijdstip 
 • Gebruik altijd schoon leidingwater, of eventueel de door ons geleverde en geschikte aanmaakvloeistoffen
 • De totale mengtijd bedraagt minimaal 3 minuten (ca. 3-5 minuten)
 • De verwerkingstijd bedraagt ca. 50-70 minuten (snelmortels ca. 10 minuten) (20ºC)

Verwerking
Afhankelijk van het type mortel, kunnen BETEC reparatiemortels handmatig of machinaal Deys 200 groutautomaat (nat-spuitsysteem) worden toegepast.
Bij handmatige verwerking dient dikwijls een hechtlaag zoals BETEC 031 kant en klaar en/ of BETEC 410 ( gemengd 1:4 delen leidingwater) te worden toegepast; deze dient krachtig in de ondergrond te worden ingeborsteld met behulp van een harde bezem of staalborstel.
Binnen de verwerkingstijd van de hechtlaag (NAT-IN-NAT) dient dan de reparatiemortel te worden aangebracht. Opgedroogde hechtlagen dienen verwijderd te worden.
Als alternatief kan ook eventueel een hechtlaag van hetzelfde materiaal aangebracht worden.
# Minimale verwerkingstemperatuur van BETEC reparatiemortels bedraagt 5ºC; voor toepassing bij temperaturen van +5ºC tot -5ºC, raadpleeg onze technische dienst omtrent het nemen van eventuele wintermaatregelen, etc.

Nabehandeling
Aangezien BETEC reparatiemortels cementgebonden materialen zijn, is het van groot belang dat de mortel nabehandeld wordt. Door de lage water-cementfaktor dient de mortel om vroegtijdige uitdroging en de daarmee gepaard gaande krimp te voorkomen, minimaal 5 dagen te worden nabehandeld. Dit kan door middel van het nathouden met schoon leidingwater. Een andere mogelijkheid is de mortel af te dekken met vochtige jute met daarbovenop kunststoffolie.
Minder tijdrovend is het toepassen van BETEC 410 (gemengd 1: 2 delen leidingwater)  welke in twee lagen dient te worden aangebracht.

Veiligheid & Gezondheid
BETEC® mortels zijn producten op basis van cement en kunnen irritaties veroorzaken aan huid en ogen. Draag daarom steeds beschermende kledij, handschoenen en een goed gekeurde veiligheidsbril. Het dragen van een geschikt stofmasker is aanbevolen. Spoel de ogen of de huid na contact met het product onmiddellijk en overvloedig met schoon leiding water. Raadpleeg een arts wanneer eventuele irritatie blijft aanhouden. Voor meer informatie zie het betreffende veiligheidsblad van Deys Betontechniek.
GISCODE ZP1.

Belangrijk !

Deys Betontechniek en dus haar technische staf en directie kunnen op basis van speciale situatie cq omstandigheden  in haar advies afwijken van de in de documentatie aangegeven dimensies, dit dient altijd schriftelijk door Deys Betontechniek bevestigd te worden.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.